De gemeente Barneveld heeft onderzoek laten uitvoeren naar het rubbergranulaat op onze kunstgrasvelden. In december 2016 is een monster afgenomen. Dit monster is onderzocht door SGS Intron B.V. Hieronder de conclusie van het onderzoek. Wil je de hele rapportage ontvangen? Mail dan naar secretariaat@kvrevival.nl.

Op basis van uitgebreid onderzoek’ heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg.

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (lO-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm.

Met vriendelijke groet,

dr. Ulbert Hofstra
Projectleider SGSINTRON B.V.