Vanuit gemeente Barneveld hebben wij de onderstaande brief ontvangen:

Nieuwsbrief Kunstgrasvelden Barneveld

De gemeente Barneveld informeert u door middel van deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot de toepassing van rubberkorrels op de kunstgrasvelden in Barneveld. Wij doen dat omdat wij heel goed begrijpen – ook al zijn de onderzoeken van het RIVM en het Europese EACH positief – dat inwoners vragen en zorgen hebben als het gaat om de aanwezigheid van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden in onze gemeente.

Historie.
Vorig jaar berichtte televisieprogramma Zembla over het mogelijke gezondheidsrisico van rubberkor-rels op kunstgrasvelden. U begrijpt dat wij – én de sportverenigingen in Barneveld die over kunstgras-velden beschikken – hiervan schrokken. Wij hebben direct contact gezocht met onze sportverenigin-gen en bekeken wat ons te doen stond. Het college van B&W besloot in ieder geval om – tot er meer duidelijkheid zou ontstaan – alle werkzaamheden aan de kunstgrasvelden op te schorten.

Onderzoeken
Naar aanleiding van de uitzending van Zembla heeft minister Schippers (van Volksgezondheid, Wel-zijn en Sport) het RIVM gevraagd om opnieuw onderzoek te doen naar het risico van het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Tegelijkertijd – omdat de problematiek zich ook buiten ons land af-speelde – startte een Europees onderzoek.
Eind 2016 werden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek bekendgemaakt. De belangrijkste conclu-
sie was dat sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels niet gevaarlijk voor de gezondheid was (en
is). De uitkomsten van het Europese onderzoek lieten nog op zich wachten.

Onderhoudswerkzaamheden
De gemeente Barneveld en de sportverenigingen besloten – op basis van de uitkomsten van het on-derzoek van en door het RIVM – om een pas op de plaats te maken en alleen onderhoudswerkzaam-heden op de kunstgrasvelden uit te voeren. Immers: kunstgras slijt sneller als er geen beschermende laag op ligt (in dit geval: rubberkorrels) en het sport minder prettig (ballen stuiteren minder en de kans
op een blessure is groter omdat sporters eerder een sliding kunnen maken). Renovatiewerkzaamhe-den en aanleg van nieuwe kunstgrasvelden hebben wij wel ‘on hold’ gezet en met de sportverenigin-gen afgesproken om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Zebravissenonderzoek
De afgelopen periode werden ook de resultaten van het Europese onderzoek (ECHA) bekend. Uit dit onderzoek blijkt ook dat er geen gevaar voor de volksgezondheid (in het bijzonder van sporters) is en dat het veilig is om op kunstgrasvelden met rubberkorrels te sporten. Wel wordt geadviseerd om geen rubberkorrels op te eten en na afloop van het sporten te douchen.
Het televisieprogramma Zembla heeft – naar aanleiding van de onderzoeken van het RIVM en ECHA – opnieuw zelf onderzoek laten uitvoeren (met behulp van zebravissen). De resultaten van dit onder-zoek zijn recent door het televisieprogramma bekendgemaakt. Wetenschappers stellen echter dat het onderzoek (met deze visjes) niet representatief is. Het is lastig om, op basis hiervan, een definitief be-sluit te nemen.

Wat gaat de gemeente doen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wat het standpunt van de gemeente Barneveld is. Naar aanleiding van de onderzoeken en een brief van het ministerie van VWS vinden wij voor de korte ter-mijn
– dat sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels op dit moment verantwoord is;
– dat wij sporters (ook via de sportverenigingen) aanraden om geen rubberkorrels op te eten;
– dat wij hen aanraden om na het sporten (als dat al niet gebeurt) te douchen.
Voor wat betreft de langere termijn vinden wij het belangrijk om, samen met de sportverenigingen, te werken aan een solide maatregelen voor wat betreft het onderhoud van het kunstgras. Omdat wij bin-nenkort starten met het opstellen van een nieuw Masterplan Sport – daarin worden de ontwikkelingen van de komende jaren op het gebied van binnen- en buitensport beschreven – lijkt het ons verstandig om dit (het wel of niet gebruiken van rubberkorrels op kunstgrasvelden) bij het opstellen van dit Mas-terplan Sport mee te nemen.

Meer informatie
Wij begrijpen goed – mede ook vanwege de soms tegenstrijdige berichten in de media – dat u vragen of zorgen hebt als het om de rubberkorrels op de kunstgrasvelden gaat. Wij nemen op dit moment de beide onderzoeken (RIVM en ECHA) als uitgangspunt om voor dit moment alléén onderhoudswerk-zaamheden uit te (laten) voeren en grootschaliger ingrepen (renovatie of nieuwe aanleg) op te schor-ten tot het nieuwe Masterplan Sport is opgesteld.

Wilt u naar aanleiding van deze brief meer informatie over dit onderwerp? U vindt meer informatie op de volgende websites:

www. sportengemeenten.nl/dossier kunstgras en gezondheid;
RIVM dossier Rubbergranulaat
www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier rubbergranulaat kunstgras.

Hebt u een vraag aan de gemeente?
Neem dan contact op met:

dhr. H. (Hans) Jansen, telefoon-nummer 14 0342 (netnummer niet nodig) of j.jansen@barneveld.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
D.J. Dorrestijn-Taal
Wethouder Sport

Link naar PDF Nieuwsbrief Kunstgrasvelden Barneveld